REGULAMIN
składania zamówień w CraFt4Ozzy

§ I. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w CraF4Ozzy;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach witryny internetowej www.craft4ozzy.com, bądź serwisu społecznościowego www.facebook.com/craft4ozzy;
4. Sprzedawca (Usługodawca)– firma CraF4Ozzy, prowadząca serwis internetowy dostępny pod adresem: www.craft4ozzy.com, www.facebook.com/craft4ozzy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności przeglądać komponenty, z których mogłyby składać się przyszłe produkty oraz składać Zamówienia;
5. Towary (Usługi, Produkty), które będzie można zamówić u Sprzedawcy (Usługodawcy), prezentowane w na łamach witryn: www.craf4ozzy.com; www.facebook.com/craft4ozzy;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość pomiędzy CraFt4Ozzy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.craft4ozzy.com, www.facebook.com/craft4ozzy, poczty elektronicznej: info@craft4ozzy.com;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, złożone w formie elektronicznej przez Internet;
10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
11. Witryna – strona internetowa Sprzedawcy (Usługodawcy) działająca pod adresem: www.craft4ozzy.com
i będąca jego własnością;
12. Serwis społecznościowy – fanpage Usługodawcy na portalu Facebook, działający pod adresem: www.facebook.com/craft4ozzy.

§ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem witryny internetowej, działającej pod adresem: www.craft4ozzy.com (dalej zwana Witryną) oraz fanpage na serwisie społecznościowym Facebook, działający pod adresem: www.facebook.com/craft4ozzy jest firma: CraFt4Ozzy Agnieszka Skibniewska, ul. Warszawska 12, 05-300 Choszczówka Stojecka, NIP: 8221811439, Regon: 365940281, zwana dalej Sprzedawcą (Usługodawcą).
2. Usługodawca za pośrednictwem Witryny oraz serwisu społecznościowego oferuje w szczególności: wykonanie akcesoriów dla zwierząt domowych na indywidualne życzenie Klienta, zgodnie z podaną przez Niego specyfikacją; art. dekoracyjne, gadżety i inne ręcznie wykonane przedmioty, gównie związane z tematyką zwierząt, jak również inne Towary, przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
3. Zasady korzystania z witryny, serwisu społecznościowego i proces składania zamówień określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem).
4. Przeglądanie treści zarówno Witryny jak i serwisu społecznościowego nie wymaga podawania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta w Witrynie.
5. Przykładowe ceny produktów możliwych do wykonania przez Usługodawcę, prezentowane pod adresem: http://craft4ozzy.com/cennik/ zawierają podatek VAT i są wyrażone w polskich złotych.
W myśl artykułu 71 Kodeksu Cywilnego przykładowe ceny realizacji możliwych do wykonania produktów nie stanowią oferty, jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
6. Produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie z wytycznymi Klienta i wg jego preferencji, po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta i obustronnym jego potwierdzeniu, opłaceniu przez Klienta całości należności wynikającej z zamówienia (łącznie z kosztami dostawy) na konto bankowe Usługodawcy.
7. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:
– pod adresem poczty elektronicznej: info@craft4ozzy.com
– poprzez formularz kontaktowy na łamach Witryny: http://craft4ozzy.com/contact/
– poprzez wiadomość wysłaną na portalu społecznościowym: http://m.me/craft4ozzy
8. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

§ III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia Klient można składać w sposób następujący:
– wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@craft4ozzy.com
– poprzez formularz kontaktowy na łamach Witryny: http://craft4ozzy.com/contact/
– poprzez wiadomość wysłaną na portalu społecznościowym: http://m.me/craft4ozzy
2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta wszelkich niezbędnych informacji, potrzebnych do realizacji tegoż Zamówienia (szczegółowa specyfikacja wykonania produktów, wg indywidualnego zapotrzebowania i wyboru Klienta) oraz danych pozwalających na weryfikację Klienta, jako płatnika i odbiorcę produktów (towaru).
3. Po otrzymaniu wiadomości i zapoznaniu się z oświadczeniem woli Klienta, Usługodawca:
a) potwierdzi możliwość realizacji Zamówienia (po zrewidowaniu dostępności wybranych materiałów) złożonego przez Klienta, poprzez wiadomość zwrotną, za pomocą tego samego kanału, którym kontaktował się Klient, i przedstawi:
– listę Towarów będących przedmiotem Zamówienia, które miałby wykonać Usługodawca, wraz ze szczegółową kalkulacją i cenami jednostkowymi;
– całkowitą wartość Zamówienia (z wliczonymi kosztami dostawy);
– sposób dostawy oraz przybliżony Termin Realizacji (o ile inny niż 14 Dni Roboczych)
– dane niezbędne do opłacenia Zamówienia (numer konta bankowego Usługodawcy);
– informacje o prawie odstąpienia od umowy, w tym kosztach zwrotu towaru, w przypadku odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego Regulaminu, z którym Klient winien się zapoznać;
b) ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji bez podawania przyczyny;
4. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi z chwilą zgodnego oświadczenia woli obu stron (Usługodawcy i Klienta), to jest: potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz jednoczesnej akceptacji przez Klienta przedstawionej mu całkowitej wartości Zamówienia (wraz z kosztami dostawy), terminu jego realizacji i sposobu jego dostarczenia.
5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania całkowitej należności na koncie bankowym Usługodawcy, i od tego momentu biegnie jego czas realizacji.
6. Usługodawca zobowiązuje się wykonać przyjęte, potwierdzone i w pełni opłacone zamówienie do 14 Dni Roboczych (licząc od dnia kolejnego, po otrzymaniu przelewu bankowego), o ile nie było innych, indywidualnych ustaleń w trakcie składania Zamówienia.
7. Nieopłacenie złożonego przez Klienta Zamówienia w przeciągu 7 Dni Roboczych oraz brak kontaktu ze strony Klienta w celu wyjaśnienia zaistniałej zwłoki, będzie rozumiane jako rezygnacja z Zamówienia, które zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.
8. Usługodawca będzie informował Klienta o stanie realizacji Zamówienia, w szczególności o planowanej wysyłce. Po faktycznym wysłaniu Zamówienia, przekaże też Klientowi odnośnik do monitorowania statusu przesyłki.
9. Czas dostawy Zamówienia nie jest wliczany do Terminu Realizacji i jest on zależny od wyboru Przewoźnika
(o Dostawach w §V.).
10. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest paragon fiskalny, który jest dostarczany Klientowi wraz ze zrealizowanym Zamówieniem. Na życzenie Klienta Usługodawca może wystawić fakturę.

§ IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Płatności (w formie przedpłaty) za Zamówienie należy dokonać:
– przelewem bankowym na konto Usługodawcy:
Odbiorca: Agnieszka Skibniewska, ul. Warszawska 12, 05-300 Choszczówka Stojecka
Numer konta bankowego: mBank: 93 1140 2004 0000 3902 7636 9193
– poprzez serwis PayPal: www.paypal.me/craft4ozzy [adres odbiorcy: info@craft4ozzy.com]
2. CraFt4Ozzy nie prowadzi sprzedaży i wysyłek „za pobraniem”.

§ V. WYSYŁKA TOWARU, KOSZTY WYSYŁEK, CZAS DOSTAWY
1. Zrealizowane Zamówienia Usługodawca wysyła za pośrednictwem (wg wyboru Klienta):
Paczkomatów Inpost (stały koszt wysyłki, bez względu na wielkość Zamówienia – 12,00 PLN). Termin dostawy (wg deklaracji przewoźnika do 2 dni roboczych). Przesyłki są monitorowane, wysyłane są powiadomienia o statusie przesyłek na adres e-mail i telefon;
Poczty Polskiej (cena uzależniona jest od wielkości (wagi, gabarytów) Zamówienia i ustalana w trakcie składania Zamówienia; przesyłki priorytetowe od 12,00 PLN do 19,00 PLN). Termin dostawy (wg deklaracji przewoźnika 2-5 dni roboczych). Przesyłki są monitorowane;
firmy kurierskiej (DPD, FedEx, Inpost) (stały koszt wysyłki, bez względu na wielkość Zamówienia – 14,00 PLN). Termin dostawy (wg deklaracji przewoźnika 1 dzień roboczy). Przesyłki są monitorowane, wysyłane są powiadomienia o statusie przesyłek na adres e-mail i telefon.
2. Ze względu wyłącznie wysyłkowy charakter sprzedaży nie ma możliwości odbioru osobistego Zamówienia.

§ VI. REKLAMACJE
1. Podstawą reklamacji Produktu jest tylko i wyłącznie jego nieprawidłowe wykonanie (niezgodnie ze specyfikacją w Zamówieniu Klienta), czyli wynikające ewidentnie z błędu Usługodawcy.
1. W przypadku ewidentnych niezgodności towaru z Zamówieniem Klient powinien odesłać do Usługodawcy reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
2. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia (poprawy) niezgodności, koszty dostaw ponosi Usługodawca.
4. Różnice dotyczące zdjęć komponentów, które wybrał Klient, wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.

§ VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość: Prawo odstąpienia od umowy (rezygnacji z zakupu) nie przysługuje Konsumentom, zgodnie z Art. 38 punktem 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, w której „przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”. Oznacza to, iż w odniesieniu do zakupionych produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta i wg sprecyzowanych przez niego preferencji, nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość.
2. W pozostałych przypadkach (towary gotowe), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, bez podawania przyczyny.
3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient objął w posiadanie Towar, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (np. pocztą elektroniczną na adres: info@craft4ozzy.com). Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/download.php?id=779, jednak wypełnienie formularza nie jest to obowiązkowe (aczkolwiek ułatwia całą procedurę zarówno Klientowi jak i Sprzedawcy).
4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w stanie kompletnym i nie używalnym (czyli nie noszącym śladów użytkowania). Towar powinien posiadać metki i być odesłany z dowodem zakupu. Zwrotu Towaru należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.
7. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów za zamówiony towar oraz koszt transportu do Klienta w terminie do 14 dni na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w formularzu zwrotu.

§ VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI
1. Składając Zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji tegoż Zamówienia.
2. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Klienta w Zamówieniu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
3. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także ich usunięcia. Ma prawo do przeniesienia swoich danych do innego podmiotu (Administratora), jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ IX. WARTOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów (zdjęć i treści) publikowanych na stronach: www.craft4ozzy.com oraz www.facebook.com/craft4ozzy bez zgody Właściciela.

§ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.craft4ozzy.com.